Most ke svobodě - prastará učení v novém rouše

19. března 2011 v 4:44 |  Učení "Já jsem"

Most ke svobodě - prastará učení v novém rouše


V průběhu celých dějin naší planety chodili po zemi velicí mudrci, aby lidi v té době pochopitelnou formou poučovali o životních zákonech, aby byl zajištěn pokrok obyvatelstva Země z hlediska etiky a morálky. Podstatou učení byla vždy tatáž pravda.
Tyto staré moudrosti, zachované ve východních podáních ještě pokud možno v nejčistší podobě, jsou však vždy, když jejich hlasatelé opustili tuto Zemi, postupně stále více zřeďovány a poklesly na úroveň dogmat a přikázání. Svět by vypadal jinak, kdyby se lidé řídili Božími zákony. Jestliže pozorujeme dva tisíce roků křesťanského věku, mohlo to stěží dopadnout ještě hůř a přece poučoval velký mistr Ježíš Kristus o Lásce jako o nejvyšším přikázání. Existuje jen malý počet těch, kteří se nazývají křesťany a kteří jsou poslušní tohoto přikázání. To, co se v dnešní době káže na kazatelnách, je víceméně jen teoretická filosofie, ve které je jen málo skutečného života.

Ukazatel světových hodin se posunul kupředu a ohlašuje nám nový věk, jehož rozbřesk je již pozorovatelný. Je to věk svobody a pociťuje se všude ve světě ve snahách mířících ke svobodě. Vibrace se již změnily. Vše, co pochází ze staré doby, je odmítáno, všude přibývá neklidu a roste nespokojenost. Rozbřesk nové doby již započal. Hierarchie světla považuje pro tuto dobu za důležité, aby staré, jednoduché životní zásady byly lidem opět přiblíženy jako výzbroj pro nastávající změny. Velký mistr z Nazaretu nám říká: "Přijměte nauky pro Novou dobu. Vyžaduje to vývoj Země k vyšší úrovni, neboť učení předchozích století již dnes nestačí zaručit pokrok celého lidstva. Pouze výhradní používání a vyzařování sil plamenů dokáže proměnu života prosadit v té době, která nám k tomu ještě zbývá."

Vyslanci Velkého Bílého Bratrstva proto znovu navázali kontakt s lidmi schopnými citlivého vnímání. Vyškolili je, aby zajistili, že jejich učení budou dále propagována v čistém a nezfalšovaném pojetí jako základna pro potřebu duchovní výživy. Tato potřeba se bude stále více zesilovat a dosavadní instituce ji nedokáží uspokojit. V této souvislosti prohlásil mistr El Morya: "Usilujeme o to, abychom tentokrát na nekonvenční cestě dospěli k lidem, kteří jsou alespoň trochu otevření pro ryzí pravdy, kteří už dokázali vyrůst nad dosavadní konfese. Byli bychom rádi, kdybychom dokázali připravit veliký počet ochotných lidí, aby ze své strany působili jako učitelé. Tím, že budou začínat v malém, by zasahovali postupně stále větší okruh lidí. Právě to, co v průběhu první epochy křesťanské éry dokazovalo několik málo apoštolů, má být nyní rozšiřováno prostřednictvím početných průchodů (kanálů), aby přes ně byli připravováni mnozí lidé, když už větší změny přecházejí přes naši Zemi."

Tak zvaný "Most ke Svobodě" nám ukazuje cestu vzhůru, cestu z všedního každodenního myšlení tohoto světa do světlejších oblastí, do kterých se dokážeme pozdvihnout pomocí shora uvedených možností, aniž bychom ztráceli půdu pod nohama, kontakt se Zemí, neboť zde máme stále ještě své úkoly ve fyzickém světě. Myšlenkové bohatství, zprostředkovávané nám těmito naukami, přináší vibrace mnoha velkých nehmotných bytostí, které stále ještě své světlo s plnou láskou a slitováním dávají do služby pokroku lidstva tak, jak tomu bylo odedávna. Ve všech poučeních se stále znovu objevuje přikázání Lásky k bližním a bratrství celého lidstva jako vysoký cíl, který jednoho dne sjednotí bratrsky všechny rasy, všechny národy a všechny směry náboženské víry. Ve všech dávných epochách byly tyto nauky závazné pro ty žáky, kteří vstupovali na cestu světla. K tomu se zde ještě přidalo vědění o velkých možnostech očišťování a proměňování negativně zpracovaných energií a cílevědomá práce s posvátným ohněm, s Božskou energií, která ve formě Sedmi paprsků a jejich různých odstínů, je dána k dispozici pro Lidstvo.

Hierarchie světla a naše spolupráceHierarchie světla, nazývaná také "Velké Bílé Bratrstvo" (Loja Branca), se skládá z mocných světelných bytostí, které z části vyšly z našeho lidstva, ale z největší části v minulých vývojových periodách nalezly tyto bytosti světla svoji dokonalost v jiných slunečních systémech. K tomu mezi jiným říká mistr El Morya: "Přicházejí ve své nezměrné dobrotě, aby pozemským dětem byly nápomocny při jejich dalším rozvoji. Jejich nepředstavitelná láska je lidem stále ještě cizí a proto ji také jenom ztěžka mohou pochopit. Jenom ten nejkrajnější okruh jejich mohutného vyzařování může být postřehnut žákem ve formě blahodárného chvění, nebo světla sršícího barvami a ty mu dávají na srozuměnou, že se v něm tyto dary začínají účinně uplatňovat. Tak se světlo na Zemi stále a stále zvětšuje, neboť do žáků jako by zakořeňovalo a prostřednictvím jejich vlastního úsilí se dále rozšiřuje. Právě toto zvětšovaní světla na Zemi je cílem a účelem vynakládaného úsilí Bílého Bratrstva, které si už od věků své žáky vybírá ne podle vnějších hledisek, ale podle jejich již rozvíjeného vnitřního světla a podle úsilí o dosažení dobra. Dnes již téměř zapomenuté ctnosti ušlechtilého typu člověka jsou stále ještě rozhodující při posuzování čekatele. Samozřejmě o to důležitější jsou u pokročilejšího žáka, pro kterého vnější život již pomalu ustupuje do pozadí a který stojí pod praporem velkých cílů svého mistra.

Tato prastará pravidla již trvají od věků. Mezi tak rozdílnými stupni vývoje neexistuje jiné spojení, než právě vnitřní hodnoty žákovy. Houževnatá a vytrvalá práce přivádí tato "zlatá zrnka" k dalšímu růstu a tak pomáhá žákovi. O to právě usilujeme a to je naše úloha, kterou jsme sami na sebe vzali. Započaté dílo Mostu ke svobodě bude dokonáno teprve tehdy, až veškerá temnota na Zemi bude ztrávena a každý člověk realizuje v sobě Krista. Duchovní hierarchie, jejíž žáci náležejí k nejrozmanitějším školám, jak již bylo řečeno, vyhodnocuje každého podle jeho vnitřního světla. Žádný při tom nebude přehlédnut, ať už se snaží jakoukoliv cestou sám k tomu dopracovat. Neexistuje žádná organizace, která by se mohla pochlubit tím, že je oprávněna zastupovat opravdové nauky, neboť na všech cestách se člověk učí, shromažďuje své zkušenosti a vystupuje od jednoho stupně k druhému. Ať už jeho první nauky jsou jakkoliv primitivní, on stále nalézá cestu odpovídající jeho chápání a čím dále bude stoupat vzhůru, tím citelnější bude vedení, které potom přejímá jeho vyšší JÁ JSEM. Značný počet duchovních směrů je pro růst člověka naprosto nutný a nenechavá nikoho v klidu, když opravdový žák poznal možnosti těchto směrů.

Lidmi, kteří se seznámili s naukami o Mostu je často kladena otázka, týkající se mnohých nehmotných bytostí, které zde přichází ke slovu. Velký Gautama, současná řídicí osobnost naší Země k tomu říká: "Silný tah, zesilovaný světem světla, uchopí jednou i méně vnímavého člověka a ponese jej dále vzhůru, aby dorostl pro vibrace Nové Doby. Nechejte se také vy ještě více uchopit tímto tahem, který se skládá z lásky nekonečného počtu osvícených bytostí, který má urychlovat duchovní pokrok celého lidstva. Tento veliký počet dokonalých bytostí již od pradávna bděl nad rozvojem života a vede Lidstvo z dětského vývojového stupně ke zralosti. Všechny tyto velké bytosti rezignovali na svoji vlastní Nirvánu, rezignovali na konečný vstup do absolutní blaženosti pro to, aby zápasícímu lidstvu této Země stály ku pomoci a zajišťovali mu pokrok. Některé z těchto velikých bytostí si vytvořily spojení s lidmi pomocí vyškolených kanálů a dodávají běžně přes svou vlastní řadu žákovských skupin na zemi pokyny a poučení.

Námi uctívaný a milovaný mistr Ježíš Kristus zastává dnes vysoký kosmický úřad v duchovní hierarchii a připravuje rozvoj vědomí Krista pro lidi, kteří se jen pomalu probouzejí. Vždyť přece kdysi Kristus řekl: "Díla, která já činím, také vy budete činit ba dokonce ještě větší díla, než já činím." Je to gigantické dílo, přivádět celou tuto planetu s celým svým životem na nejbližší další vývojový stupeň a při tom proměňovat síly temnoty. K tomu jsou potřební nespočetní pomocníci a každý žák, který se připojí k této službě, bude láskyplně veden. Nanebevystoupení mistři řídí vědomí svých žáků od osobních přání jejich vnějškového já směrem k velikým cílům, spočívajících v pokroku a ve svobodě lidského rozvoje. Zřizování mostů z pozemského světa do rovin světla, přes které z jejich strany plynou poučení a požehnání a po kterých můžeme kráčet dále vzhůru. Je to nejdůležitější práce pro tento čas, předcházející velkým proměnám.

Tak mají být osloveni nejprve ochotní žáci a spolupracovníci a potom stále více lidí, kteří se ještě přidají k tomuto dílu. Přes tento most sem budou přicházet učení o důležitých životních zákonech, kterými je již od pradávna velkými bytostmi řízen rozvoj života. Tyto bytosti již pomocí těchto zákonů dosáhly své dokonalosti, znají již cestu a dokáží ji žákům zprostředkovat. Rozpracování těchto pokynů je již úkolem lidí, kteří jsou k tomu ochotní a připraveni. Služba celku je kladena na nejvyšší místo a podřizuje se jí vlastní harmonický rozvoj žáka. Přinesli jste si touhu po rozvoji pro lidstvo do svého vtělení - tak to řekl velký Gautama - a toto přání se bude rostoucí měrou přes vás projevovat navenek tak, jak vy sami na své cestě budete pokračovat. Není žádná jiná možnost dosáhnout tohoto velikého cíle, než že se stanete pokornými služebníky pro rozvoj lidstva. Jiná cesta k cíli nevede a každý po ní musí jednou vykročit. Četné radovánky života odložte, abyste se mohli stále více přiklánět k cestě světla a klást vaši energii do služeb života.

Víme, že nebudete litovat zřeknutí se těchto pozemských radovánek, neboť každé vzdání se, znamená stát se volným pro vyšší síly. Cesta do vašeho nitra vede přes mnohé poznatky a mnohé zkušenosti a čím více budete odkládat vnější vazby, tím bude pro vás stále lehčí. Důležitou formou žákovy práce je vzýváni sil světla, to znamená kosmických energií a jejich zapojování do všech stavů na zemi, které potřebují změnu. O tom se bude více mluvit v kapitole 5.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama