Síla mysli

28. února 2011 v 3:33 |  Atlantida

Síla mysli

Samotná myšlenka nemůže udělat moc škody, ale ani dosáhnout velkého cíle. Ale dohromady nám mohou myšlenky pomoci k dosažení velkých cílů. Pokud jsou myšlenky vedeny myslí a jsou zaměřeny na požadovaný cíl, stává se mysl prostředníkem pro jasnou a rychlou tvorbu v životě. Je nutné, aby mysl dostávala jasné pokyny a myšlenky mezi sebou byly ve shodě. Pokud je naše mysl roztříštěná, kontroluje nás. Protichůdné myšlenky způsobují vnitřní konflikt, který se pak odráží v našem životě. Čistá a ztišená mysl je zdravá mysl. Věčně zaneprázdněná mysl je nemocná mysl. Když ztišíme svou mysl, můžeme vnímat jemnější pocity a vnitřní senzory, které dohromady tvoří šestý smysl a intuici. Proto je dobré meditovat nebo trávit čas v přírodě nebo poslechem uklidňující hudby.
Myšlenky a emoce jsou klíčem, který používáme k tomu, abychom změnili bioelektrický náboj v buňce. Každá buňka funguje v určitém frekvenčním rozsahu, který se dá posunout nahoru nebo dolů. Při sbírání zkušeností vznikají emoce, které se s těmito zkušenostmi spojují. Součástí těchto pocitů je aktuální elektrický náboj myšlenky. Změna myšlenek vyvolá v těle chemický proces, který ovlivní výši buněčné vibrace. Člověk dokáže měnit svou DNA a jeho děti tuto novou DNA dědí.
Jsme zodpovědní za své energetické pole, co vysíláme. Pokud máme v sebe důvěru, dáváme možnost i druhým cítit se dobře. Jsme zodpovědní za své sny, touhy, co si chceme vytvořit. Pokud má člověk myšlenku, změní jeho elektromagnetické pole. Jeho pole je jeho spojení s univerzální energií a všech dalších věcí. Co vidíte jako realitu je určováno signály, které vysíláte do univerzálního pole. Pokud se změní naše pole, změní se naše realita. Jsou určité místa, kde techniky manifestace řízení tohoto pole nejsou efektivní a vhodné, např. pokud se pokoušíte změnit druhého člověka, vytvořit vztah s jinou osobou, nebo tvořit pro druhou osobu. Přímé měnění pole druhého člověka bez jeho přímého požadavku se bere jako energetické napadení. Hojně k tomu docházelo v minulosti. Jak se zvyšuje naše vědomí, uvidíte toto konání jako vážné narušení svobodné volby člověka. Je možné tvořit jednohlasně s ostatními lidmi. Je možné růst a tvořit vztahy a dělat prostor pro lidi ve svém životě, ale jak se lidstvo posouvá, uvidíte, že ovládání pole druhého člověka může být bráno jako napadení duše.
Je třeba se učit síle své mysli už od dětství, tedy rozvíjet pravou mozkovou hemisféru, které zajišťuje spojení se zdrojem, zpíváním, hraním divadla, produkováním hudby, kreslením a hrou. Učit se respektu a všímání si energie rostlin, zvířat, lidí. Být vnímaví a vědět, když někdo potřebuje pomoc. Uvědomovat si, že vše kolem je součást nás samých, a že když poraním něco venku, poraním tak sama sebe. Člověk se zvýšeným vědomím vidí auru, je transparentní a nepotřebuje mít před druhými tajemství. Může mít zcela otevřená srdce. Cení si sebe, je šťastný a ví, kam patří. Necítí se od druhých odděleně.
V Atlantidě dětem ve škole bylo vysvětleno jak přijímat vesmírné vědění, které jim vysílali kněží. Dále děti získávaly vzdělání od starších lidí, pozorováním okolního světa, vyprávěním. Lidé trávili čas v přírodě, mluvili s květinami, ptáky, cítili, že kameny a skály jsou živé a plné malých, rychle se pohybujících částic a zkoumali život kolem sebe. Děti se učily hledat podzemní vodu nebo ztracené předměty. Cvičily se, jak předvídat bouřku nebo nebezpečí. Výsledkem vzdělávání bylo, že se z nich stali chytří, uvědomělí dospělí, kteří spolu žili v míru a byli dobře připraveni na život. Dále se děti učily základní sebekontrole a myšlení, tedy procvičovaly levou mozkovou hemisféru.
Užití a měnění energie. Vše je energie s rozdílnou hustotou. Některá energie je tak hustá, že se z ní stane předmět. Jiná je lehká jako vzduch a je pro nás neviditelná. Je mnoho způsobů, jak můžeme měnit hustotu a tvar energie do té doby, než je hmatatelná. Každá myšlenka, kterou vyšleme, a každá emoce, kterou pocítíme, začne měnit naši energii, a spoluvytvářet náš život. Nicméně ve třetí dimenzi je to pomalý proces. Energii v našem životě můžeme užít několika způsoby.
Modlitba je to, když o něco žádáte. Pokud jasně a ze svého středu o něco požádáte a poté se odpoutáte se od výsledku, vaší modlitbě bude vyhoveno, a to za předpokladu, že je modlitba míněna pro nejvyšší dobro. Toto spirituální pravidlo je aktivováno vaší vírou, které říká "modli se a věř, že se tak stane". Univerzální energie také odpovídá na modlitby vyslané z otevřeného srdečního centra zahrnující soucit a lásku. Materializace je podobná modlitbě. Rozdíl je v tom, že si v mysli představujete vaše přání jako by už bylo splněno, jako byste už žádanou věc měli. Telepatie je jazykem duše. Je to způsob přenosu informací z mysli do mysli. V Atlantidě matky tímto způsobem kontaktovaly děti, pokud byly mimo domov, aby získaly informaci, kde jsou, nebo ženy pomocí telepatie kontaktovaly své muže, pokud jim chtěly něco sdělit. Velekněží a Velekněžky komunikovali telepaticky s Intergalaktickou radou.
Snímání - Atlanťané tuto možnost užívali k projevení předmětů z neviditelného světa do fyzické reality, Tímto způsobem si Atlanťané přitáhli předměty z neprojeveného světa. Technika snímání zahrnuje vykreslení objektu ve své mysli nebo cítění něčeho pomocí smyslů, což bylo základním kamenem pro pozdější manifestaci. Zahrnuje představení si každého detailu tak jasně, že žádaný výsledek můžete vidět, cítit, slyšet i chutnat. Dále si živě představíte pocit, jaké to bude, až to budete mít v životě. Pokud Atlanťané chtěli vytvořit prostředek k létání, jeden člověk si pomocí snímání představil, jak by měl tento stroj vypadat. Musel si představit každý jeho detail s největší přesností, a tak přenesl tuto čistou, nehmotnou energii, do husté, hmotné energie.
Precipitace (srážení) je proces přetváření (zformování) zjevné nehmotné, čisté energie na hmotnou energii. Kněží a mágové byli schopní ovládat a zacházet s energií, a to pomocí zvuku, krystalů a síly mysli. Precipitace je možná i dnes a je možné libovolně přetvářet hmotu, což znamená přeměnit čistou energii ve hmotu. Je to o cviku a jasném záměru. Atlantští talentovaní inženýři, architekti, návrháři a stavitelé používali síly mysli ke svému tvoření a často stavěli z materiálů, které byly přeneseny z jiných planet, např. z orichalka, což byl růžově zlatý kov, nebo přírodní materiály jako kámen.
Při stavbě užívali telekinezi, umístili velký blok kamene do správné (určité) pozice. Dále užili svou schopnost měnit hustotu předmětu a pomocí síly mysli kámen nadzvedli a přesunuli na žádané místo. Tyto síly jim byly umožněny užívat z důvodu, že znali přírodní zákony a žili ve vědomí lásky a jednoty. I běžní Atlanťané měli vysoké intelektuální schopnosti a nekonečné možnosti. I dnes jsou schopni někteří mistři přeměnit čistou energii na prsten. Pokud chceme precipitovat auto, je důležité mít potřebné znalosti, disciplínu nebo jasnou mysl, abychom mohli užívat těchto schopností. Ze začátku můžeme precipitovat něco jednoduchého, například lžíci, nebo rozehřát vodu ve sklenici do bodu varu tím, že si představíme ve sklenici var.
Vědec a vynálezce Nikola Tesla vynalezl střídavý proud. Zabýval se také možnostmi elektromagnetismu, a jak toho lze využít k přístupu do jiných dimenzí. Popis Teslovy technologie smrtící skalární vlny je velmi podobný Cayceho popisu Atlantských smrtících paprsků. Pokud chtěl Tesla vynalézt nový přístroj, nejprve si v mysli představil, co si přál sestavit. V tomto pouze vizuálním stavu poopravil funkce daného přístroje, zapnul ho, aby uviděl, jestli dobře funguje, a doplnil ho do nejmenšího detailu. Poté tento přístroj načrtl. Posledním krokem bylo sestavení daného přístroje, pokud na to měl peníze. Jeho přístroje vždy fungovaly, protože byly už předtím navrženy a odzkoušeny v jeho mysli. Říká se, že podobně pracoval i Einstein. Spousta vynálezů Tesly zůstalo v utajení nebo zmizely. Jeho koncepty antigravitace, cestování v čase, létajících talířů, stroje na myšlenky, ozónové generátory a elektrických ponorek byly příliš pro konzervativní vědce počátku 20. století.
Telekineze je vyvolání pohybu předmětu silou myšlenky, je to schopnost pomocí vůle ovlivňovat objekty na fyzické úrovni. Nejde pouze o pohybování s objektem, ale také o jeho deformaci. V Atlantidě byla tato schopnost běžná. Teleportace je metoda přemísťování objektů pomocí jejich rozložení na mikroskopické částice, přenesení na místo určení a opětného zhmotnění složením těchto částic. Snad nejstarší příběh o teleportu byl vydán roku 1877. David Page Mitchellův příběh "The Man Without A Body" vypráví o vědci, který dokázal rozložit kočku na atomy, ty pak přenést po telegrafním drátě a zase je složit. Když ovšem vědec následně aplikoval postup na sebe sama, po přenosu hlavy se vybila baterie. Teleportace je bezztrátový přenos hmoty prostorem, jehož výsledkem je rekonstrukce objektu na jiném místě. Je to schopnost přesunout se v čase a prostoru a materializovat se někde jinde. Vlastní teleportace spočívá v tom, že se určitá informace nejprve rozloží a o nepatrný zlomek vteřiny později se znovu složí do původní podoby na jiném místě.
Australané v roce 2002 dokázali teleportovat laserový paprsek na vzdálenost jednoho metru. Později tímto způsobem dokázali přenést i vlastnosti zvukového záznamu. Během teleportace se buněčná struktura těla rozloží a změní se na proud energie, čistého světla, který se může pohybovat podél magnetických linií, a znovu se materializuje na jiném místě. Člověk musí rozšířit mysl do té míry, že se odpoutá od síly gravitace a je si vědom dalších přírodních zákonů. Krystaly mají schopnost teleportace. Levitace je vznášení hmotného objektu nevysvětlitelné známými přírodními zákony, za překonání gravitace, např. působením silného magnetického pole vlivem supravodivosti. Skutečná levitace, kterou praktikovali Atlanťané, znamenalo, že si museli rozvinout schopnost ovládání svého energetického pole, aby jejich celé tělo se mohlo vznést. V dnešní době existují lidé, kteří mohou levitovat zvýšením vibrace kundalini energie, což jim umožňuje zvednout se z podlahy na krátkou dobu.
Pyrokineze je myšlenkou ovládat nebo vytvářet ohnivou podstatu (tj. vytvářet oheň pomocí myšlenky). Hydrokineze je ovládání vody . Aerokineze je ovládání plynů. Biokineze je ovládání živého - změna barvy,délky vlasů barvy očí atd. Elektrokineze je ovládání elektřiny. Atmokineze je ovládání počasí. Chronokineze je ovládání vnímání toku času. Geokineze je změna průsvitnosti, čirosti a tvaru krystalických látek. Lumokineze je ovládání světla (nahuštění fotonů). Dále máme schopnost vidět do jiných míst poblíž, schopnost vždy najít tu správnou cestu. Lucidní snění je stav vědomí, který nastává v okamžiku, kdy si člověk uvědomuje, že sní. Je to schopnost vědomě ovlivnit výsledek snu. To znamená, že situace, předmět, člověk nebo svět může být vytvořen a transformován. Atlanťané této schopnosti velmi často užívali. Je to vědomé využívání energie duše ve snu k žádanému výsledku ve svém životě. Lucidní snění můžeme využít pro léčení.
Mapy pokladu byly užívány jednotlivcem, rodinou nebo celou komunitou. Pokud se rodina rozhodla si najít větší dům, do detailu si ho představili, nakreslili (mapa pokladu), a vystavili ji do obývacího pokoje. Velmi se při této činnosti bavili. Vykreslili si, kdo je bude navštěvovat, jaké domácí zvířata tam budou, co tam budou oslavovat a jak tam budou šťastní. Poté si řekli, že chtějí toto, nebo něco lepšího, a aby se to událo pro jejich nejlepší dobro. Poté na to přestali myslet a nechali to na univerzální energii. Protože jejich mapa pokladu visela na viditelném místě, tak se občas na namalované dílo podívali a vzpomněli si na radost, kterou pociťovali, když jej společně tvořili. Atlanťané neměli před sebou žádné tajemství, proto se nestyděli vystavovat své mapy pokladů na často navštěvovaném místě. V dnešní době si můžeme vytvořit knihu snů, se kterou nám mohou pomoci nejbližší přátelé.
Praktické užití síly mysli. Jedna žena uvádí: "Celé prázdniny mi v bytě tězce a dlouze odtékal odpad. Poslední týden to trvalo půl dne, než voda z umyvadla vytekla. Po nějaké době voda úplně přestala odtékat. Nepomohlo mechanické čištění ani čištění pomocí zvonu. Dokonce jsem ze zoufalství použila chemickou žiravinu (chemikálie nepoužívám, ale stav byl havarijní). Po aplikaci se nic nedělo. Poté jsem si řekla, že vyčištění zkusím pomocí myšlenky. Představila jsem si, jak čistím trubky. Odjela jsem do práce a večer jsem přišla domů. Viděla jsem, jak voda odtekla. Znovu jsem do umyvadla napustila vodu a voda bez problému odtékala - jako jedna báseň. Myslím, že by se tak dal velmi ekologicky likvidovat odpad. Věřím, že to tak jednou budeme dělat. Dále jsem si při užití mysli vzpomněla, jak jsem kdysi pomocí myšlenky dematerializovala věci."
Cvičení - V dnešní době užíváme jen malé procento mysli. Zesílit aktivitu své mysli můžete tak, že si doma nebo v přírodě dáte před sebe křišťál a budete se na něj soustředit. Vnímejte, co se děje. Můžete vidět světlo, mít nějaké představy nebo číst ve své mysli slova. Čím více budete cvičit, tím více budete otevřeni spirituální komunikaci. Další cvičení slouží k tomu, že si rozšíříte svou mysl o další dimenzi. Můžete si v přírodě vybrat strom, rostlinu nebo kámen. Pokusíte se stát tou věcí. Posaďte se a vezměte si do rukou kámen. Zaměřte se na něj. Stáváte se tím nerostem. Cítíte to. Co vás učí? K čemu se užívá? Uvědomte si, že tento nerost je tu už dlouhou dobu.

Některé poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper, Atlantida a Lemurie od Shirley Andrews a wikipedie.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 vampirrediaries | 1. března 2013 v 23:21 | Reagovat

úžasný článek.. :)

2 štěpán | E-mail | Web | 14. října 2013 v 13:22 | Reagovat

http://www.myslimnatebe.cz  - udělej dobrý skutek a přej si něco za ostatní.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama